Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Phát triển năng lực viết văn bản thông tin cho sinh viên Sư phạm Ngữ văn / Đỗ, Thị Thu Hương (ch.b.),... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về tạo lập văn bản thông tin; các hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản thuyết minh, văn bản nhật dụng, văn bản nghiên cứu và gợi ý trả lời bài tập

Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khơi gợi cảm hứng tìm hiểu, vận dụng lý thuyết diễn ngôn nói riêng, các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học giàu hiệu năng để đọc lại, tiếp tục nghiên cứu một/những đối tượng nghệ thuật giàu giá trị xã hội - thẩm mỹ, độc đáo, đa dạng.

Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI

Module theory / Nguyen Thi Kieu Nga (ed.), Do Van Kien, Phan Van Loc (50) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Giới thiệu về module, tích trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp và giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, module xạ ảnh và module nội xạ

Teaching mathematics through English : The textbook is used for the Bachelor of Maths Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / T ... (50) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Trình bày cơ sở việc dạy học môn toán bằng tiếng Anh cho giáo viên toán, lý thuyết và phương pháp dạy học qua các bài thực hành liên quan

Linear Geometry / Pham Thanh Tam, Nguyen Thi Tra, Tran Thi Van Anh (50) (Lượt lưu thông:4) (1) (Lượt truy cập:1)

Cung cấp các khái niệm cơ bản về không gian afin. Nghiên cứu các tính chất bất biến của hình học Euclide thông qua các đường đẳng cự

Mathematics for physics 2 : The textbook is used for the Bachelor of Early Physic Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguye ... (10) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Trình bày về ma trận, định thức,hệ phương trình tuyến tính, không gian vector, ánh xạ tuyến tính, phương trình đạo hàm riêng, biến phức và hàm biến phức

General and Hydrocarbons / Duong Quang Huan, Nguyen Quang Hop (10) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Khái quát những vấn đề lý thuyết chung về cấu tạo và mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất trong hóa học hữu cơ. Đề cập đến thành phần hóa học của hydrocarbon.

Mathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) / Nguyen Huy Thao (chief editor), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu (10) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Trình bày về hàm một biến, hàm nhiều biến, phương trình vi phân của hàm nhiều biến, toán tử vector,..

Development Biology : The textbook is used for the biology teacher Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Nguyen Van Dinh, La ... (10) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Tổng quan về sinh học phát triển. Giới thiệu sinh học phát triển thực vật và động vật