DDC 512.076
Nhan đề Bài tập đại số và giải tích 11 :Sách giáo khoa thí điểm. Ban khoa học tự nhiên. Bộ 1. /Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh,...
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2004
Mô tả vật lý 236 tr. ;24 cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do toán
Từ khóa tự do sách giáo khoa
Từ khóa tự do trung học phổ thông
Từ khóa tự do giải tích
Từ khóa tự do đại số
Từ khóa tự do lớp 11
Từ khóa tự do sách giáo khoa thí điểm
Từ khóa tự do bài tập
Tác giả(bs) CN ngô xuân sơn
Tác giả(bs) CN đặng hùng thắng
Tác giả(bs) CN đoàn quỳnh
Tác giả(bs) CN lưu xuân tình
Tác giả(bs) CN nguyễn huy đoan
Tác giả(bs) CN nguyễn khắc minh
Tác giả(bs) CN nguyễn xuân liêm
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR01373
00000984nam a2200373 4500
0011361
0021
004TVSP2060001393
008061214s2004 vm| vie
0091 0
039|a20210122191858|blibol55|y20061214110300|zbantx
041|avie
044|avm
082|a512.076|bB103t
24500|aBài tập đại số và giải tích 11 :|bSách giáo khoa thí điểm. Ban khoa học tự nhiên. Bộ 1. /|cNguyễn Huy Đoan (Chủ biên), Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh,...
260|aH. :|bGiáo dục,|c2004
300|a236 tr. ;|c24 cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|atoán
653|asách giáo khoa
653|atrung học phổ thông
653|agiải tích
653|ađại số
653|alớp 11
653|asách giáo khoa thí điểm
653|abài tập
700|angô xuân sơn
700|ađặng hùng thắng
700|ađoàn quỳnh
700|alưu xuân tình
700|anguyễn huy đoan
700|anguyễn khắc minh
700|anguyễn xuân liêm
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR01373
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR01373 Kho Tra cứu 512.076 B103t Sách 1