Dòng Nội dung
1
Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật : Danh cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Nguyễn Quốc Toản

H. : Đại học Sư phạm, 2014
200tr. ; 24cm. 24cm.

Trình bày một số vấn đề chung của mĩ thuật: sự hình thành và phát triển, mối quan hệ với cuộc sống con người và các loại hình cơ bản. Giới thiệu phương pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học: Phương pháp vẽ mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng, thưởng thức mĩ thuật
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật : Dành cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học hệ đào tạo Chính quy, Tại chức và Từ xa / Nguyễn Quốc Toản

H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2009
200tr. ; 24cm 24cm

Trình bày một số vấn đề chung của mĩ thuật: sự hình thành và phát triển, mối quan hệ với cuộc sống con người và các loại hình cơ bản. Giới thiệu phương pháp dạy học mĩ thuật ở tiểu học: Phương pháp vẽ mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, tập nặn và tạo dáng, thưởng thức mĩ thuật
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Khai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ, ứng dụng xét tuyển sinh : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Quốc Toản ; PGS.TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
67tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu kỹ nghệ kho dữ liệu; Nghiên cứu khai phá dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Lập trình ứng dụng tại trường ĐHSP Hà Nội 2
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Mĩ thuật 4 / Nguyễn Quốc Toản (c.b), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện,...

H. : Giáo dục Việt Nam, 2017
84tr. : ảnh ; 24cm 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Mĩ thuật 5 / Nguyễn Quốc Toản (chủ biên), Nguyễn Hữu Hạnh, Đàm Luyện,...

H. : Giáo dục, 2006
111tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)