Dòng Nội dung
1
Quản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Vũ Thị Hồng Vân ; PGS.TS. Đặng Thành Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
96tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học thực hành nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận theo hướng hợp tác với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học và giải quyết nhiệm vụ phân luồng học sinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:23)