Dòng Nội dung
1
Phân tích các tiêu chí và quy tình kiến trúc phần mềm : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Lưu Thành Sơn ; PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2014
84tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về kiến trúc phần mềm. Mô hình phát triển phần mềm, các hoạt động trong quá trình phát triển phần mềm; đưa ra cách thức giải quyết bài toán về việc thiết kế kiến trúc phần mềm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)