Dòng Nội dung
1
Bài soạn tự nhiên và xã hội 1 / Nguyễn Trại (chủ biên), Nguyễn Minh Hảo

H. : Giáo dục, 1998
103tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài soạn tự nhiên và xã hội 2 / Nguyễn Trại, Lương Thị Thi, Lê Thị Hải

H. : Giáo dục, 1998
95tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài soạn tự nhiên và xã hội 3 / Nguyễn Trại (chủ biên), Lương Thị Thi, Lê Thị Xôn, Lê Thị Hải

H. : giáo dục, 1998
180tr. ; 20,5cm. 20,5cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài soạn tự nhiên và xã hội 4. Tập 1 / Nguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Lương Kỳ

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999
207tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài soạn tự nhiên và xã hội 5. Tập 1 / Nguyễn Trại, Lê Trường Nhật, Nguyễn Đình Ất, Trần Văn Lưu

H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 1999
239tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)