Dòng Nội dung
1
Cải cách và chấn hưng giáo dục/ Hoàng Tuỵ

Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
511Tr. ; 27cm. 27cm.

Trình bày về hiện trạng giáo dục, những nghiên cứu, ý kiến trao đổi, những kiến nghị, đề xuất, định hướng và một số văn bản pháp luật mới nhất về giáo dục đào tạo
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tập bài giảng Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh trung học phổ thông : Tài liệu dùng cho sinh viên cử nhân khoa học xã hội/ Lê Thị Minh Thảo

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
148tr. ; 29cm 29cm

Trình bày một cách khái quát xuyên suốt, bao quát các nội dung lớn gồm quá trình hình thành và phát triển mỹ học, quan hệ thẩm mỹ trong đó gồm ba bộ phận cấu thành khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và nghệ thuật, đảm bảo các vấn đề được triển khai bằng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành. Tuy nhiên, mỹ học và giáo dục thẩm mỹ là một lĩnh vực rộng lớn, do đó trong quá trình viết tập bài giảng, chúng tôi đã thể hiện những cố gắng cao nhất nhằm trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu giúp cho người học có thể dễ dàng nhận thức, nắm bắt vấn đề một cách nhanh nhất.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)
3
Chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục công dân : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H., 2018
59tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)
4
Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H., 2018
82tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
5
Chương trình giáo dục phổ thông môn lịch sử và địa lí (cấp trung học cơ sở) : Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

H.
67tr. ; 29cm. 29cm.

Giới thiệu vị trí, mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)