Dòng Nội dung
1
Topology / James R. Munkres

London : Pearson, 2018
537p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
About algebraic cryptograhy : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Duong Thi Nhu Quynh ; Dr. Nguyen Phu Hoang Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
37p. ; 29cm + 29cm +

Giới thiệu hệ thống biểu hiện tín hiệu chủ yếu cổ điển và hệ thống biểu đồ hình ảnh chìa khóa hiện đại.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
3
About generating functions and their applications : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Ha Vi ; Dr. Nguyen Phu Hoang Lan (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
28tr. ; 29cm + 29cm +

Giới thiệu về các chức năng Tạo và trình bày một số ứng dụng của chúng.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Abstract algebra / David S. Dummit, Richard M. Foote

New Jersey : John Wiley & Sons, inc, 2004
xii, 932 p. : ill. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Abstract algebra / David S. Dummit, Richard M. Foote

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 1999
xiv, 898 p. : ill. ; 25 cm. 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)