Dòng Nội dung
1
Đặc điểm thơ Nguyễn Lộ Trạch : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lê Mai Hương ; ThS. Lê Thị Hải Yến (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
55tr. ; 29cm 29cm

Nhận diện đặc điểm thơ ca của Nguyễn Lộ Trạch trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Khẳng định vị trí của Nguyễn Lộ Trạch và thơ ca của tác giả trong nền văn học trung đại Việt Nam.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
2
"Cái TÔI thế hệ" trong thơ trẻ thời kì chống Mỹ cứu nước : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Thắm; La Nguyệt Anh

H. : ĐHSPHN2[phát hành], 2009
76tr. ; 29cm. 29cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
<10=Mười> nhà thơ lớn của thế kỷ : Tập chân dung văn học

H. : Nxb Tác phẩm mới, 1982
339tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<90=Chín mươi> lần nhật nguyệt / Đỗ Trọng Khơi

H. : Văn học, 2004
158tr. ; 19 cm 19 cm


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)