Dòng Nội dung
1
Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
79tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.

2
Tiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số : Luận văn thạc sĩ Toán học / Phạm Thị Bích Đào ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
71tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu hệ phương trình vi phân đại số và khái niệm chỉ số của hệ phương trình vi phân đại số. Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính chỉ số 1 và chỉ số 2