Dòng Nội dung
1
Đề xuất quy trình để nâng cao hiệu quả quá trình thảo luận môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học / Đỗ Quỳnh Hoa // Tạp chí Khoa học 2019 .- Số 63, tr. 110-115
Để môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, bên cạnh phương pháp thuyết trình truyền thống, việc sử dụng phương pháp thảo luận không những giúp người học phát triển được khả năng giao tiếp và các kĩ năng xã hội mà còn giúp người học phát triển quá trình nhận thức, lĩnh hội kiến thức một cách toàn diện nhất. Vì vậy, tác giả đề xuất quy trình bảy bước cơ bản để quá trình thảo luận môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt nhất.

2
Thiết kế quy trình trạm trung chuyển học tập trong dạy học theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh tiểu học : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Trịnh Thị Ngọc Ánh ; PGS.TS. Phó Đức Hòa (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
90tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu cơ sở lí luận về trạm trung chuyển học tập với tư cách là phương pháp dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực tính toán. Khảo sát và đánh giá thực trạng sử dụng trạm trung chuyển học tập trong dạy học tiểu học theo hướng phát triển năng lực tính toán. Đề xuất quy trình trạm trung chuyển học tập theo hướng phát triển năng lực tính toán cho học sinh trong dạy học các môn ở tiểu học, từ đó tổ chức thực nghiệm sư phạm.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)