Dòng Nội dung
1
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 1 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
139tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
<10 = Mười> chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 - 5. Tập 2 / Trần Diên Hiển

H. : Giáo dục, 2004
159tr. ; 20cm 20cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập giải tích 12 : Nâng cao / Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liêm,..

H. : Giáo dục, 2008
222tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập hình học 12 : Nâng cao / Văn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2008
247tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập hoá học 12 : Nâng cao / Lê Xuân Trọng (chủ biên), Ngô Ngọc An, Phạm Văn Hoan,...

H. : Giáo dục, 2008
192tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)