Dòng Nội dung
1
Application - inspired linear algebra / Heather A. Moon, Thomas J. Asaki, Marie A. Snipes

Cham, SW. : Springer, 2022
xxi,527 p. : ill. ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Applying information technology to intergrate guidance education into teaching the topic of Grade 10 functions : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyen Thi Huyen Thanh ; Dr. Pham Thi Hong Hanh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
84tr. ; 29cm 29cm

Systematize the theoretical basis of IT application to integrate G.E in teaching Mathematics in general and in the topic of Function 10 in particular. The thesis shows the current situation of career guidance in high school, the level of IT use in teaching the topic. The function of integrating G.E of teachers today. The thesis proposes opportunities to apply IT to integrate G.E in teachingthe topic of Grade 10 Functions.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Hồng Nhung ; Trần Vĩnh Đức (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
30tr. ; 29cm. + 29cm. +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài toán ổn định vững và ổn định hóa vững cho hệ điều khiển với trễ : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Lê Thị Thủy Tiên ; Nguyễn Trung Dũng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, 2015
33tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài toán tối ưu hàm hạng và ứng dụng : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thùy Linh ; TS. Lê Hải Yến (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
51tr. ; 29cm 29cm

Giới thiệu về bài toán tối ưu của hàm hạng và các ứng dụng đồng thời cũng giới thiệu kết quả về bao lồi của hàm hạng.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)