Dòng Nội dung
1
Apply Feynman's rules for some Higgs Boson decay process in Zee-Babu model : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Pham Thuy Ha ; Mr. Tran Trung Hieu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
34p. ; 29cm 29cm

Áp dụng quy tắc Feynman cho một số quá trình phân rã Boson Higgs ở mô hình Zee-Babu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Bổ đính một vòng vào các kênh rã của Higgs và lepton mang điện trong mô hình 3-3-1 đảo và 3-3-1 với B tùy ý : Luận án Tiến sĩ Vật lý / Hoàng Hạnh Phương ; PGS.TS. Nguyễn Thị Hà Loan, PGS.TS. Hà Thanh Hùng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
131tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu về mô hình 3-3-1 B, mô hình 3-3-1 đảo và nguồn LVF trong mô hình 3-3-1. Xây dựng các biểu thức giải tích cho quá trình rã h -> Zy, yy trong mô hình 3-3-1B, rã h -> eaeb, eb->eay trong mô hình 3-3-1 đảo.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)
3
Các đóng góp bậc một vòng quá trình rã Ɩ𝒂 → Ɩ𝒃𝜸 trong mô hình 3-3-1 với lepton trung hòa : Luận văn thạc sĩ Vật lí / Ngô Thị Loan; PGS.TS. Hà Thanh Hùng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
32tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu quá trình rã vi phạm lepton Ɩ𝑎 → Ɩ𝑏𝛾 và các phương pháp giới hạn vùng không gian tham số.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Decay of SM-like higgs boson to two photon in a 3-4-1 model / Quách Thùy Dương, Lý Ngọc Hà, Huỳnh Ngọc Trước,… // Tạp chí Khoa học 2017 .- Số 50, tr. 1-8
Đưa ra đóng góp của các boson chuẩn, các fermions mới và các lepton mới mang điện trong mô hình 3-4-1 vào quá trình rã Higgs trung hòa (kiểu Higgs của Mô hình chuẩn) ra hai photon. Đồng thời, sử dụng kết quả tính số ở bậc một vòng cho các đóng góp từ các hạt mang điện mới trong mô hình 3-4-1 cho giới hạn cỡ TeV thấp hơn thang ω của SU(3)L.

5
Quá trình rã Higgs trong mô hình Seesaw : Luận văn Thạc sĩ Khoa học vật chất / Nguyễn Thị Xuân; Lê Thọ Huệ (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
50tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)