Dòng Nội dung
1
Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
79tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.

2
Động lực học giải tích : Động lực học của các hệ cơ và hệ cơ - điện / Đỗ Sanh (ch..b.), Đỗ Đăng Khoa

H. : Bách khoa Hà Nội, 2017
203tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Trình bày các khái niệm cơ bản về hệ cơ không tự do, các nguyên lý biên phân vi phân, phương trình chuyển động của các hệ Hôlônôm, phương trình chuyển động của hệ không Hôlônôm, phương trình động lực của các hệ chịu ràng buộc, các nguyên lý biến phân tích phân, các phép biến đổi chính tắc Hamilton,...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nguyên lý cực đại pontriagin trong lý thuyết điều khiển tối ưu : Luận văn thạc sĩ Toán học / Nguyễn Phi Long; Trần Văn Bằng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
76tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Tiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số : Luận văn thạc sĩ Toán học / Phạm Thị Bích Đào ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
71tr. ; 29cm 29cm

Nghiên cứu hệ phương trình vi phân đại số và khái niệm chỉ số của hệ phương trình vi phân đại số. Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính chỉ số 1 và chỉ số 2

5
Ứng dụng nghiệm nhớt vào bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn / Trần Văn Bằng, Phan Trọng Tiến // Tạp chí Khoa học 2018 .- Số 58, tr. 3-19
Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với thời gian vô hạn trong không gian Banach có chuẩn không nhất thiết trơn Fréchet để chỉ ra được một số điều kiện tối ưu cho một lớp bài toán điều khiển tối ưu tổng quát.