Dòng Nội dung
1
Thiết kế mạch in: Layout Engineering / Hoàng Đặng

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002
214tr. ; 20cm. 20cm.

Mấy nét về layout engineering. Thiết kế bảng mạch in. Sử dụng thành phần autorouting. Sử dụng thành phần autoplacement
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)