Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học 11 / Văn Như Cương, Phan Văn Viện, Phạm Khắc Ban

H. : Giáo dục, 1993
152 tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hình học 11 : Nâng cao / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2007
239tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập hình học 11 : Sách giáo khoa thí điểm. Ban khoa học tự nhiên. Bộ 1 / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân.

H. : Giáo dục, 2004
232 tr. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập hình học 12 : Nâng cao / Văn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2008
247tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hình học 11 : Sách giáo viên / Văn Như Cương, Phan Văn Viện, Phạm Khắc Ban.

H. : Giáo dục, 1991
131 tr. ; 21 cm 21 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)