Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học 12 : Nâng cao / Văn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2008
247tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hình học 12 : Nâng cao / Đoàn Quỳnh (tổng chủ biên), Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban,.

H. : Giáo dục, 2008
144tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)