Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học 11 : Nâng cao / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2007
239tr. ; 24cm. 24cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập hình học 11 : Sách giáo khoa thí điểm. Ban khoa học tự nhiên. Bộ 1 / Văn Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Tạ Mân.

H. : Giáo dục, 2004
232 tr. ; 24 cm. 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập hình học 12 : Nâng cao / Văn, Như Cương (chủ biên), Phạm Khắc Ban, Lê Huy Hùng, Tạ Mân

H. : Giáo dục, 2008
247tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình đại số tuyến tính và hình học giải tích / Đoàn Quỳnh (c.biên), Khu Quốc Anh, Nguyễn Anh Kiệt

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
321tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu sơ lược về lí thuyết tập hợp ánh xạ, số thực và số phức. Những kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và hình học giải tích
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Hình học 12 / Văn Như Cương (Chủ biên), Tạ Mân, Trần Nguyệt Quang

H. : Giáo dục, 1992
115 tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)