• Luận văn
  • 579.5 PH104T
    Đánh giá sự giải phóng omeprazole của vật liệu 3D - nano - Cellulose nạp thuốc tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus :
DDC 579.5
Tác giả CN Phạm, Thị Tâm
Nhan đề Đánh giá sự giải phóng omeprazole của vật liệu 3D - nano - Cellulose nạp thuốc tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus :Luận văn Thạc sĩ Sinh học /Phạm Thị Tâm ; TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 54tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Khảo sát khả năng giải phóng thuốc omeprazole của vật liệu 3D-nano-cellulose nạp thuốc trong các môi trường giải phóng thuốc được mô phỏng sử dụng qua da và qua đường hô hấp
Từ khóa tự do Môi trường chuẩn
Từ khóa tự do Vật liệu 3D
Từ khóa tự do Nano
Từ khóa tự do Cellulose
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Xuân Thành,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV03192
00001128nam a2200277 4500
00129841
0022
004TVSP2200031093
008200630s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205503|blibol55|y20200630091300|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a579.5|bPH104T
1001|aPhạm, Thị Tâm
24510|aĐánh giá sự giải phóng omeprazole của vật liệu 3D - nano - Cellulose nạp thuốc tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus :|bLuận văn Thạc sĩ Sinh học /|cPhạm Thị Tâm ; TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a54tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aKhảo sát khả năng giải phóng thuốc omeprazole của vật liệu 3D-nano-cellulose nạp thuốc trong các môi trường giải phóng thuốc được mô phỏng sử dụng qua da và qua đường hô hấp
653|aMôi trường chuẩn
653|aVật liệu 3D
653|aNano
653|aCellulose
70010|aNguyễn, Xuân Thành,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV03192
890|a1|b0|c1|d1
915|aSinh học thực nghiệm,|b8420114,|cThạc sỹ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV03192 Kho Luận văn 579.5 PH104T Luận án, luận văn 1