• Sách tham khảo
  • 372.83 H100TH
    Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học :
DDC 372.83
Tác giả CN Hà, Nhật Thăng
Nhan đề Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học :Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học từ trình độ THSP lên CĐSP /Hà Nhật Thăng, Nguyễn Phương Lan
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2006
Mô tả vật lý 144 tr. ;29 cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
Tóm tắt Đề cập đến một số vấn đề chung về đạo đức và giáo dục đạo đức ở Tiểu học, nhứng giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những đặc điểm cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học, sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Trình bày vị trí, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Đạo đức
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ 100Kho đọc(10): KD10054-63
Địa chỉ 100Kho Mượn(100): KM08357-456
00001145nam a2200253 4500
0014874
0021
004TVSP2080004906
008080929s2006 vm| vie
0091 0
039|a20210122192616|blibol55|y20080929093800|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a372.83|bH100TH
1001|aHà, Nhật Thăng
24510|aĐạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học :|bTài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học từ trình độ THSP lên CĐSP /|cHà Nhật Thăng, Nguyễn Phương Lan
260|aH. :|bGiáo dục,|c2006
300|a144 tr. ;|c29 cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên Tiểu học
520|aĐề cập đến một số vấn đề chung về đạo đức và giáo dục đạo đức ở Tiểu học, nhứng giá trị đạo đức cơ bản của con người Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những đặc điểm cơ bản của giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học, sự phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện việc giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học. Trình bày vị trí, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học môn đạo đức ở Tiểu học
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aĐạo đức
653|aTiểu học
653|aGiáo dục
852|a100|bKho đọc|j(10): KD10054-63
852|a100|bKho Mượn|j(100): KM08357-456
890|a110|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD10054 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 1
2 KD10055 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 2
3 KD10056 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 3
4 KD10057 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 4
5 KD10058 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 5
6 KD10059 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 6
7 KD10060 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 7
8 KD10061 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 8
9 KD10062 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 9
10 KD10063 Kho đọc 372.83 H100TH Sách 10