• Luận văn
  • 546.721007 PH105L
    Phát triển năng lực thực nghiệm Hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm Oxi" Hóa học 10 nâng cao :
DDC 546.721007
Tác giả CN Phan, Thị Liên
Nhan đề Phát triển năng lực thực nghiệm Hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm Oxi" Hóa học 10 nâng cao :Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /Phan Thị Liên ; Đỗ Thị Quỳnh Mai (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2018
Mô tả vật lý 116tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực: phương pháp sử dụng thí nghiệm, phương pháp dạy học theo góc và phương pháp dạy học theo hợp đồng nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm oxi" Hóa học 10 nâng cao
Từ khóa tự do Năng lực thực nghiệm
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học theo hợp đồng
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học tích cực
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học theo góc
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Quỳnh Mai,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV02834
00001318nam a2200277 4500
00128444
0022
004TVSP2190029696
008190604s2018 vm| vie
0091 0
039|a20210122204818|blibol55|y20190604140000|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a546.721007|bPH105L
1001|aPhan, Thị Liên
24510|aPhát triển năng lực thực nghiệm Hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm Oxi" Hóa học 10 nâng cao :|bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục /|cPhan Thị Liên ; Đỗ Thị Quỳnh Mai (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2018
300|a116tr. ;|c29cm +|e01 đĩa CD + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aVận dụng một số phương pháp dạy học tích cực: phương pháp sử dụng thí nghiệm, phương pháp dạy học theo góc và phương pháp dạy học theo hợp đồng nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm oxi" Hóa học 10 nâng cao
653|aNăng lực thực nghiệm
653|aPhương pháp dạy học theo hợp đồng
653|aPhương pháp dạy học tích cực
653|aPhương pháp dạy học theo góc
70010|aĐỗ, Thị Quỳnh Mai,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV02834
890|a1|b0|c1|d0
915|aLý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Hóa học,|b8140111,|cThạc Sỹ,|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV02834 Kho Luận văn 546.721007 PH105L Luận án, luận văn 1