• Sách tham khảo
  • 959.7 V115T
    <10=Mười> cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam /
DDC 959.7
Tác giả CN Văn Tạo
Nhan đề <10=Mười> cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam /Văn Tạo
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm,2006
Mô tả vật lý 394tr. ;20,5cm.
Tóm tắt Nhận thức lí luận về cải cách, đổi mới và cách mạng - những phạm trù lịch sử và biện chứng. Tìm hiểu về nguyên nhân và thời điểm xảy ra mười cuộc cải cách, đổi mới trong lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Cải cách
Từ khóa tự do Lịch sử
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD09204-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(5): TK02259-63
00000751nam a2200253 4500
0012962
0021
004TVSP2070002994
008070827s2006 vm| vie
0091 0
020|c54.000đ
039|a20210122192156|blibol55|y20070827083900|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a959.7|bV115T
1001|aVăn Tạo
24510|a<10=Mười> cuộc cải cách, đổi mới lớn trong lịch sử Việt Nam /|cVăn Tạo
260|aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2006
300|a394tr. ;|c20,5cm.
520|aNhận thức lí luận về cải cách, đổi mới và cách mạng - những phạm trù lịch sử và biện chứng. Tìm hiểu về nguyên nhân và thời điểm xảy ra mười cuộc cải cách, đổi mới trong lịch sử Việt Nam
653|aĐổi mới
653|aViệt Nam
653|aCải cách
653|aLịch sử
852|a100|bKho đọc|j(5): KD09204-8
852|a100|bKho tham khảo|j(5): TK02259-63
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09204 Kho đọc 959.7 V115T Sách 1
2 KD09205 Kho đọc 959.7 V115T Sách 2
3 KD09206 Kho đọc 959.7 V115T Sách 3
4 KD09207 Kho đọc 959.7 V115T Sách 4
5 KD09208 Kho đọc 959.7 V115T Sách 5
6 TK02259 Kho tham khảo 959.7 V115T Sách 6
7 TK02260 Kho tham khảo 959.7 V115T Sách 7
8 TK02261 Kho tham khảo 959.7 V115T Sách 8
9 TK02262 Kho tham khảo 959.7 V115T Sách 9
10 TK02263 Kho tham khảo 959.7 V115T Sách 10