• Bài trích
  • 794.12 T100M
    Ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 – 9 thành phố Hà Nội /
DDC 794.12
Tác giả CN Tạ, Hữu Minh
Nhan đề Ảnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 – 9 thành phố Hà Nội / Tạ Hữu Minh, Ngô Bằng Giang
Tóm tắt Bài viết đưa ra 6 test tâm lí và 8 test chuyên môn sử dụng đánh giá thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội. Bài viết tiến hành thực nghiệm trên các đối tượng nghiên cứu, qua đó, đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Cờ vua tới sự phát triển các thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội.
Từ khóa tự do Cờ vua
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Năng khiếu
Từ khóa tự do Trí tuệ
Tác giả(bs) CN Ngô, Bằng Giang
Nguồn trích Tạp chí Khoa học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 ; 2020.-Số 67, tr.91-99
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nab a2200000 a 4500
00134892
0024
0045DCC7ADB-9273-4B6B-B428-2D5D461BE24C
008 vm| vie
0091 0
039|y20220815141324|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a794.12|bT100M
10010|aTạ, Hữu Minh
24510|aẢnh hưởng của tập luyện cờ vua tới sự phát triển thành phần năng lực trí tuệ ở học sinh năng khiếu cờ vua lứa tuổi 8 – 9 thành phố Hà Nội / |cTạ Hữu Minh, Ngô Bằng Giang
520|aBài viết đưa ra 6 test tâm lí và 8 test chuyên môn sử dụng đánh giá thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội. Bài viết tiến hành thực nghiệm trên các đối tượng nghiên cứu, qua đó, đánh giá ảnh hưởng của tập luyện Cờ vua tới sự phát triển các thành phần năng lực trí tuệ của học sinh năng khiếu Cờ vua lứa tuổi 8-9 thành phố Hà Nội.
653|aCờ vua
653|aHọc sinh
653|aNăng khiếu
653|aTrí tuệ
70010|aNgô, Bằng Giang
773|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2|g2020.-Số 67, tr.91-99|tTạp chí Khoa học|w32670|x1859 - 2325
852|aThư viện SP2
911|aNguyễn Thị Tâm

Không tìm thấy biểu ghi nào