• Luận văn
  • 372.622 B510K
    Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5 :
DDC 372.622
Tác giả CN Bùi, Thị Mai Kim
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5 :Luận văn thạc sĩ /Bùi Thị Mai Kim ; TS. Phạm Thị Hòa (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2014
Mô tả vật lý 98tr. ;29cm. +
Tóm tắt Tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài; Tìm các biện pháp bồi dưỡng năng lực thuyết trình, tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5; Thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của những đề xuất mà luận văn đưa ra.
Từ khóa tự do Năng lực thuyết trình
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Giáo dục tiểu học
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Hòa
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV01231
00001111nam a2200265 4500
00123281
0022
004TVSP2150023354
008150903s2014 vm| vie
0091 0
039|a20210122202445|blibol55|y20150903132600|zbantx
041|avie
044|avm
08204|a372.622|bB510K
1001|aBùi, Thị Mai Kim
24510|aBồi dưỡng năng lực thuyết trình tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5 :|bLuận văn thạc sĩ /|cBùi Thị Mai Kim ; TS. Phạm Thị Hòa (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2014
300|a98tr. ;|c29cm. +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa CD
520|aTổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài; Tìm các biện pháp bồi dưỡng năng lực thuyết trình, tranh luận, lập chương trình hoạt động cho học sinh lớp 5; Thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi của những đề xuất mà luận văn đưa ra.
653|aNăng lực thuyết trình
653|aTiểu học
653|aHọc sinh
653|aGiáo dục tiểu học
70011|aPhạm, Thị Hòa
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV01231
890|a1|b0|c1|d5
915|aGiáo dục học (bậc tiểu học)|b60140101|cThạc sỹ|dTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV01231 Kho Luận văn 372.622 B510K Luận án, luận văn 1