DDC 519.0076
Tác giả CN Vũ, Viết Yên
Nhan đề Bài tập lí thuyết xác suất /Vũ Viết Yên
Thông tin xuất bản H. :Nxb.Đại học Sư phạm,2005
Mô tả vật lý 227tr. ;21cm
Tóm tắt Giáo trình gồm hai phần: Phần I trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, đề bài tập có 8 chương. Phần II: Đáp số - Hướng dẫn - Lời giải.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Xác suất
Từ khóa tự do Lí thuyết xác suất
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ 100Kho đọc(10): KD11132-41
00000704nam a2200253 4500
0017833
0021
004TVSP2100007865
008100324s2005 vm| vie
0091 0
020|c23.000đ
039|a20210122193310|blibol55|y20100324152400|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a519.0076|bV500Y
1001|aVũ, Viết Yên
24500|aBài tập lí thuyết xác suất /|cVũ Viết Yên
260|aH. :|bNxb.Đại học Sư phạm,|c2005
300|a227tr. ;|c21cm
520|aGiáo trình gồm hai phần: Phần I trình bày các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất, đề bài tập có 8 chương. Phần II: Đáp số - Hướng dẫn - Lời giải.
653|aToán học
653|aXác suất
653|aLí thuyết xác suất
653|aBài tập
852|a100|bKho đọc|j(10): KD11132-41
890|a10|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD11132 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 1
2 KD11133 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 2
3 KD11134 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 3
4 KD11135 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 4
5 KD11136 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 5
6 KD11137 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 6
7 KD11138 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 7
8 KD11139 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 8
9 KD11140 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 9
10 KD11141 Kho đọc 519.0076 V500Y Sách 10