DDC 590
Tác giả CN Lê Vũ Khôi
Nhan đề Bài giảng động vật học giai đoạn 1 /Lê Vũ Khôi
Thông tin xuất bản H.,1993
Mô tả vật lý 87tr ;29cm
Tóm tắt Phần 1:Trình bày cấu trúc cơ thể động vật, các hệ cơ quan, sư đa dạng và sự tiến hoá của giới động vật.Phần 2, giới động vật có: Động vật đơn bào, động vât đa bào, động vât đối xứng toả tròn, động vật đối xứng hai bên chưa có thể xoang, động vật miệng nguyên sinhcó thể xoang giả, xoang thực. Nghành chân khớp, thân mềm. Động vật miệng thứ sinh.
Từ khóa tự do sinh học
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Động vật không xương sống
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD02619-23
00000837nam a2200229 4500
0014760
0021
004TVSP2080004792
008080916s1993 vm| vie
0091 0
039|a20210122192555|blibol55|y20080916100000|zlibol55
041|avie
044|avm
08214|a590|bL250KH
1001|aLê Vũ Khôi
24500|aBài giảng động vật học giai đoạn 1 /|cLê Vũ Khôi
260|aH.,|c1993
300|a87tr ;|c29cm
520|aPhần 1:Trình bày cấu trúc cơ thể động vật, các hệ cơ quan, sư đa dạng và sự tiến hoá của giới động vật.Phần 2, giới động vật có: Động vật đơn bào, động vât đa bào, động vât đối xứng toả tròn, động vật đối xứng hai bên chưa có thể xoang, động vật miệng nguyên sinhcó thể xoang giả, xoang thực. Nghành chân khớp, thân mềm. Động vật miệng thứ sinh.
653|asinh học
653|aĐộng vật học
653|aĐộng vật không xương sống
852|a100|bKho đọc|j(5): KD02619-23
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD02619 Kho đọc 590 L250KH Sách 1
2 KD02622 Kho đọc 590 L250KH Sách 4
3 KD02623 Kho đọc 590 L250KH Sách 5
4 KD02620 Kho đọc 590 L250KH Sách 2
5 KD02621 Kho đọc 590 L250KH Sách 3