• Khoá luận
  • 595 H407TH
    Bước đầu nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật chân khớp bé (Microathropoda) ở sinh cảnh đất canh tác cây ngắn ngày - vườn Quốc gia Xuân Sơn - tỉnh Phú Thọ :
DDC 595
Tác giả CN Hoàng, Thị Thiết
Nhan đề Bước đầu nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật chân khớp bé (Microathropoda) ở sinh cảnh đất canh tác cây ngắn ngày - vườn Quốc gia Xuân Sơn - tỉnh Phú Thọ :Khoá luận tốt nghiệp đại học. /Hoàng Thị Thiết; Th.S Đào Duy Trinh, PGS.TS Vũ Quang Mạnh(hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2009
Mô tả vật lý 44tr. ;29cm
Phụ chú Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Phú thọ
Từ khóa tự do Chân khớp
Từ khóa tự do Quần xã
Tác giả(bs) CN Vũ, Quang Mạnh ,
Tác giả(bs) CN Đào, Duy Trinh ,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL00341
00000950nam a2200277 4500
00111435
0026
004TVSP2110011467
008110401s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210122194147|blibol55|y20110401095600|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a595|bH407TH
1001|aHoàng, Thị Thiết
24510|aBước đầu nghiên cứu cấu trúc quần xã động vật chân khớp bé (Microathropoda) ở sinh cảnh đất canh tác cây ngắn ngày - vườn Quốc gia Xuân Sơn - tỉnh Phú Thọ :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học. /|cHoàng Thị Thiết; Th.S Đào Duy Trinh, PGS.TS Vũ Quang Mạnh(hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2009
300|a44tr. ;|c29cm
500|aTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Sinh - KTNN
653|aSinh học
653|aĐộng vật học
653|aPhú thọ
653|aChân khớp
653|aQuần xã
70011|aVũ, Quang Mạnh ,|eHướng dẫn khoa học
70011|aĐào, Duy Trinh ,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL00341
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL00341 Kho Khóa luận 595 H407TH Luận án, luận văn 1