DDC 571.1
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Thành
Nhan đề Giáo trình sinh lí học người và động vật /Nguyễn Xuân Thành (chủ biên), Cao Bá Cường
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm Hà Nội,2016
Mô tả vật lý 424tr. ;27cm
Từ khóa tự do Động vật học
Từ khóa tự do Sp2
Từ khóa tự do Sinh lí học
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Cao, Bá Cường
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD16016-20
Địa chỉ 100Kho Mượn(80): KM42362-441
Địa chỉ 100Kho tham khảo(15): TK10411-25
00000595nam a2200241 4500
00125698
0025
004TVSP2160025774
008161215s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210122203511|blibol55|y20161215110800|ztrangdt
041|avie
044|avm
08204|a571.1|bNG527TH
1001|aNguyễn, Xuân Thành
24510|aGiáo trình sinh lí học người và động vật /|cNguyễn Xuân Thành (chủ biên), Cao Bá Cường
260|aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm Hà Nội,|c2016
300|a424tr. ;|c27cm
653|aĐộng vật học
653|aSp2
653|aSinh lí học
653|aGiáo trình
70011|aCao, Bá Cường
852|a100|bKho đọc|j(5): KD16016-20
852|a100|bKho Mượn|j(80): KM42362-441
852|a100|bKho tham khảo|j(15): TK10411-25
890|a100|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM42369 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 13
2 KM42440 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 84
3 KM42392 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 36
4 TK10415 Kho tham khảo 571.1 NG527TH Sách 90
5 KM42386 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 30
6 KM42400 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 44
7 KD16016 Kho đọc 571.1 NG527TH Sách 1
8 KM42426 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 70
9 TK10424 Kho tham khảo 571.1 NG527TH Sách 99
10 KM42406 Kho Mượn 571.1 NG527TH Sách 50