• Luận văn
  • 371.3 Đ116T
    Các giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở Trường ESTIH :
DDC 371.3
Tác giả CN Đặng, Trần Tính
Nhan đề Các giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở Trường ESTIH :Luận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục /Đặng Trần Tính, Nguyễn Minh Đường
Thông tin xuất bản H.,1999
Mô tả vật lý 81tr. ;29cm. +
Phụ chú đttsghi : Bộ Giáo dục và đào tạo : Trường ĐHSP Hà nội 2 : Trường cán bộ quản lí Giáo dục và Đào tạo
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận về phương thức đào tạo luôn phiên.Đánh giá thực trạng,đè xuất một số giải pháp tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở trường ESTIH
Từ khóa tự do Luôn phiên
Từ khóa tự do Phương thức đào tạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đường
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00112
00001071nam a2200253 4500
00110629
0022
004TVSP2110010661
008110111s1999 vm| vie
0091 0
039|a20210122193932|blibol55|y20110111162400|zhieudm
041|avie
044|avm
08214|a371.3|bĐ116T
1001|aĐặng, Trần Tính
24500|aCác giải pháp nhằm tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở Trường ESTIH :|bLuận văn Thạc sĩ Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục /|cĐặng Trần Tính, Nguyễn Minh Đường
260|aH.,|c1999
300|a81tr. ;|c29cm. +|e01bản tóm tắt
500|ađttsghi : Bộ Giáo dục và đào tạo : Trường ĐHSP Hà nội 2 : Trường cán bộ quản lí Giáo dục và Đào tạo
520|aNghiên cứu cơ sở lí luận về phương thức đào tạo luôn phiên.Đánh giá thực trạng,đè xuất một số giải pháp tăng cường việc áp dụng phương thức đào tạo luôn phiên ở trường ESTIH
653|aLuôn phiên
653|aPhương thức đào tạo
700|aNguyễn, Minh Đường|cGS.TS|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00112
890|a1|b0|c0|d0
915|aChuyên nghành Quản lí và tổ chức công tác văn hoá, giáo dục|bMã số : 5.07.03
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00112 Kho Luận văn 371.3 Đ116T Luận án, luận văn 1