• Khoá luận
  • 808.1 H100TH
    Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương :
DDC 808.1
Tác giả CN Hà, Thị Kim Thoa
Nhan đề Hiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương :Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Ngôn ngữ /Hà Thị Kim Thoa ; Lê Kim Nhung (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2013
Mô tả vật lý 58tr ;29cm +
Phụ chú ĐTTSghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ Văn
Từ khóa tự do Phong cách hội hoạ
Từ khóa tự do Thơ chữ nôm
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Tu từ học
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Dung,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL05760
00000963nam a2200301 4500
00120991
0026
004TVSP2140021059
008140310s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210122201607|blibol55|y20140310102100|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a808.1|bH100TH
1001|aHà, Thị Kim Thoa
24510|aHiệu quả sử dụng lớp từ, ngữ thuộc phong cách hội thoại trong thơ Nôm Đường luật của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương :|bKhoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Ngôn ngữ /|cHà Thị Kim Thoa ; Lê Kim Nhung (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2013
300|a58tr ;|c29cm +|e01 đĩa
500|aĐTTSghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Ngữ Văn
600|aTú Xương
600|aNguyễn Khuyến
600|aHồ Xuân Hương
653|aPhong cách hội hoạ
653|aThơ chữ nôm
653|aThơ
653|aTu từ học
70011|aLê, Kim Dung,|cHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL05760
890|a1|b0|c0|d0
915|aNgôn ngữ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL05760 Kho Khóa luận 808.1 H100TH Luận án, luận văn 1