• Khoá luận
  • 959.7042 NG527L
    Bước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào Phật giáo đối với cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 :
DDC 959.7042
Tác giả CN Nguyễn, Thị Ngọc Linh
Nhan đề Bước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào Phật giáo đối với cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 :Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam /Nguyễn Thị Ngọc Linh; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2010
Mô tả vật lý 66tr. :phụ lục ảnh tr67-70 ;29cm +
Phụ chú Đtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục chính trị
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phật giáo
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Thời kỳ 1954 - 1975
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL02100
00000953nam a2200265 4500
00113283
0026
004TVSP2110013317
008110607s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210122194648|blibol55|y20110607160900|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a959.7042|bNG527L
1001|aNguyễn, Thị Ngọc Linh
24510|aBước đầu tìm hiểu vai trò của phong trào Phật giáo đối với cách mạng miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954-1975 :|bKhoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam /|cNguyễn Thị Ngọc Linh; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2010
300|a66tr. :|bphụ lục ảnh tr67-70 ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt
500|aĐtts ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Giáo dục chính trị
653|aViệt Nam
653|aPhật giáo
653|aLịch sử
653|aThời kỳ 1954 - 1975
70011|aNinh, Thị Sinh,|cGV,|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL02100
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL02100 Kho Khóa luận 959.7042 NG527L Luận án, luận văn 1