DDC 895.922
Tác giả CN Trần Đình Sử
Nhan đề Thi pháp thơ Tố Hữu :Chuyên luận /Trần Đình Sử
Lần xuất bản In lần thứ ba có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. :Văn hoá thông tin,2001
Mô tả vật lý 347tr ;19cm
Tóm tắt Một số nghiên cứu về vấn đề thi pháp thơ Tố Hữu; Thơ trữ tình chính trị Việt Nam và quan niệm nghệ thuật về con người, chất thơ và phương thức thể hiện thơ Tố Hữu...
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Nhà thơ
Từ khóa tự do Thi pháp
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Tố Hữu
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 100Kho đọc(5): KD01889-93
00000822nam a2200289 4500
0014541
0021
004TVSP2080004573
008080605s2001 vm| vie
0091 0
020|c32.000đ
039|a20210122192515|blibol55|y20080605092700|zlibol55
041|avie
044|avm
082|a895.922|bTR121S
1001|aTrần Đình Sử
24500|aThi pháp thơ Tố Hữu :|bChuyên luận /|cTrần Đình Sử
250|aIn lần thứ ba có sửa chữa
260|aH. :|bVăn hoá thông tin,|c2001
300|a347tr ;|c19cm
520|aMột số nghiên cứu về vấn đề thi pháp thơ Tố Hữu; Thơ trữ tình chính trị Việt Nam và quan niệm nghệ thuật về con người, chất thơ và phương thức thể hiện thơ Tố Hữu...
653|a Nghiên cứu văn học
653|a Nhà thơ
653|a Thi pháp
653|a Thơ
653|a Tố Hữu
653|a Việt Nam
852|a100|bKho đọc|j(5): KD01889-93
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD01889 Kho đọc 895.922 TR121S Sách 1
2 KD01890 Kho đọc 895.922 TR121S Sách 2
3 KD01891 Kho đọc 895.922 TR121S Sách 3
4 KD01892 Kho đọc 895.922 TR121S Sách 4
5 KD01893 Kho đọc 895.922 TR121S Sách 5