Dòng Nội dung
1
Các kiểu tổ chức dạy học hiện đại trong dạy học vật lí ở trường phổ thông / Đỗ Hương Trà

H. : Đại học Sư phạm, 2012
280tr. ; 24cm. 24cm.

Trình bày mục tiêu giáo dục môn học, mô hình dạy học truyền thống tích cực hướng tới mục tiêu giáo dục môn học vật lí hiện nay ở Việt Nam và một số mô hình dạy học tích cực có khả năng áp dụng vào thực tiễn dạy học bộ môn này ở nước ta
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí trung học cơ sở / Đỗ Hương Trà (chủ biên), ...

H. : Đại học Sư phạm, 2019
184tr. ; 24cm 24cm

Giới thiệu mục tiêu dạy học Vật lý, các đặc điểm và yêu cầu của dạy học Vật lý phát triển năng lực của học sinh. Trình bày về những yêu cầu và các năng lực có thể phát triển trong dạy học phát triển năng lực trong môn Vật lý ở trung học cơ sở. Trình bày các vấn đề về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn Vật lý ở trung học cơ sở
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh. Quyển 1, Khoa học tự nhiên / Đỗ Hương Trà (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Trần Khánh Ngọc....

H. : Nxb Đại học Sư phạm, 2015
344tr. : minh họa ; 27cm 27cm

Cung cấp một số cơ sở lý luận cần thiết về dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực, đồng thời giới thiệu các chủ đề tích hợp với các mức độ tích hợp khác nhau, từ tích hợp ở mức độ lồng ghép/liên hệ đến tích hợp ở mức độ hội tụ - vận dụng kiến thức liên môn, mức độ hoà trộn và tích hợp dựa trên các nguyên lý vận động, phát triển chung của giới tự nhiên
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học / Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà

H. : Đại học Sư phạm, 2020
199tr. ; minh họa ; 27cm : 27cm :

Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về dạy và học tích cực. Sự khác nhau giữa dạy học thụ động và dạy học tích cực. Một số kỹ thuật, phương pháp dạy và học tích cực. Đánh giá trong dạy và học tích cực
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Dạy và học tích cực một số phương pháp và kĩ thuật dạy học

H. : Đại học Sư phạm, 2017
296tr. ; 27cm 27cm

Giới thiệu một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực đã và đang được thực hiện tại nhiều nước trên thế giới và các nước trong khu vực, nhằm giúp cho giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục Việt Nam tiếp cận với một só phương pháp và kĩ thuật dạy học phát huy tích cực của học sinh.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)