Dòng Nội dung
1
Về ngôi kể trong văn kể chuyện và phương pháp hướng dẫn học sinh tiểu học miền núi luyện tập chuyển đổi ngôi kể trong bài văn kể chuyện : Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và Nhân văn / Đặng Thị Sợi, Nguyễn Trí

H., 1999
110tr. ; 29cm. + 29cm. +

Trình bày mốt số cơ sở lý thuyết về ngôi kể và việc chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện nói chung và ở trường tiểu học nói riêng; xác định các tiền đề lý luận cho việc hướng dẫn học sinh chuyển đổi ngôi kể trong văn kể chuyện ; khải sát thực tế việc dạy và học dạng bài trên ở trường tiểu học miền núi Sơn La ; đề xuất các bước hướng dẫn học sinh luyện tập kỹ năng chuyển đổi ngôi kể ; giới thiệu một số bài dạy thực nghiệm thểo phương pháp đề xuất
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)