Dòng Nội dung
1
Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

H. : Chính trị Quốc gia, 1998
343tr ; 21cm 21cm

Về tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ công chức, những nguy cơ và căn bệnh cần tránh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính. Xây dựng nhà nước vững mạnh
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Văn Tất Thu

H. : Chính trị Quốc Gia - Sự thật, 2013
286tr. ; 21cm 21cm

Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kinh nghiệm các nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực trạng tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta. Mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và các giải pháp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)