Dòng Nội dung
1
Bài tập Khoa học tự nhiên 8 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
176tr. : minh họa ; 24 cm 24 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập và trắc nghiệm Vật lí 11 / Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Quốc Đạt

H. : Giáo dục, 2007
239tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:8 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chế tạo hệ keo Nano Chitosan - Biocellulose dùng làm chất mang đồng thời Curcumin và Berberin : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Hiền ; PGS. TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
36tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Chế tạo hệ keo nano chitosan - biocellulose dùng làm vật mang thuốc curcumin và berberin; Đánh giá khả năng mang thuốc của hệ keo nano chitosan - Biocellulose.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Cộng đồng học tập - Mô hình đổi mới toàn diện nhà trường / Manabu Sato, Masaaki Sato ; Khổng Thị Diễm Hằng dịch ; Nguyễn Xuân Thành giới thiệu

H. : Đại học Sư phạm, 2021
168tr. : minh họa ; 21cm 21cm

Giới thiệu về đổi mới nhà trường thông qua việc thiết kế và thực hiện nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Mô hình đổi mới nhà trường thông qua ba hệ thống hoạt động: Học tập cộng tác giữa các học sinh; học tập chuyên môn của giáo viên thông qua việc cùng nhau dự giờ, suy ngẫm về bài học; và sự tham gia của phụ huynh cùng cộng đồng đại phương vào quá trình của bài học
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đánh giá sự giải phóng omeprazole của vật liệu 3D - nano - Cellulose nạp thuốc tạo ra từ Gluconacetobacter xylinus : Luận văn Thạc sĩ Sinh học / Phạm Thị Tâm ; TS. Nguyễn Xuân Thành (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2019
54tr. ; 29cm + 29cm +

Khảo sát khả năng giải phóng thuốc omeprazole của vật liệu 3D-nano-cellulose nạp thuốc trong các môi trường giải phóng thuốc được mô phỏng sử dụng qua da và qua đường hô hấp
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)