Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ sở Lí thuyết số và Đa thức / Dương Quốc Việt (ch.b),..

H. : Đại học Sư phạm, 2018
203tr. ; 24cm 24cm

Những kiến thức nền tảng về lí thuyết chia hết trong vành các số nguyên, các hàm số học, lí thuyết đồng dư, phương trình đồng dư, sơ đồ xây dựng số, liên phân số, đa thức
Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập lí thuyết Module / Dương Quốc Việt (ch.b.),...

H. : Đại học Sư phạm, 2021
175tr. ; 24cm 24cm

Trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết và bài tập lý thuyết module, cụ thể nội dung liên quan đến tính trực tiếp, tổng trực tiếp, dãy khớp, giới hạn, module tự do, module hữu hạn sinh, mudule xạ ảnh, module nội xạ, module Noether, module Artin... có kèm theo lời giải
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt (ch.b.), Trương Thị Hồng Thanh

H. : Đại học Sư phạm, 2022
303tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 24cm

Trình bày những kiến thức cơ bản về tập hợp - logic - quan hệ - ánh sáng, nửa và nhóm, vành và trường, một vài chủ điểm về nhóm, một vài lớp vành đặc biệt, đa thức, module và đại số, dàn và đại số Boole, phạm trù và hàm tử
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cơ sở đại số hiện đại / Dương Quốc Việt, Trương Thị Hồng Thanh

H. : Đại học Sư phạm, 2016
303tr. ; 24cm. 24cm.

Trình bày một số kiến thức cơ bản của đại số hiện đại: tập hợp, logic, quan hệ, ánh xạ; nửa nhóm và nhóm; vành và trường, một vài chủ điểm và nhóm, một vài lớp vành đặc biệt, đa thức
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Cơ sở lí thuyết Galois / Dương Quốc Việt, Lê Văn Chua

H. : Đại học Sư phạm, 2017
142tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lí thuyết các mở rộng trường, nhóm Galois và mở rộng Galois, các kết quả chính và những ứng dụng của lí thuyết Galois
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)