Dòng Nội dung
1
Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
318tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Gồm những bài tập về tính xác xuất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết đơn giản... cùng những đáp án lời giải kèm theo
Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hướng dẫn giải các bài toán xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
318tr. ; 20,5cm 20,5cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Thống kê toán học / Đào Hữu Hồ, Nguyễn Văn Hữu (chủ biên), Hoàng Hữu Như

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
394tr. ; 24cm. 24cm.

Giới thiệu các khái niệm, kết quả cơ bản của lý thuyết chọn mẫu và các vấn đề về xây dựng cấu trúc mô hình thống kê. Phân tích một số vấn đề của lý thuyết ước lượng và các phương pháp tổng quát để xây dựng ước lượng các tham số của phân bố xác xuất.
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thống kê xã hội học (Xác suất thống kê B) / Đào Hữu Hồ

H. : Nxb.Đại học Quốc gia, 2006
175tr. ; 21cm 21cm

Trình bày một số khái niệm và kết quả có liên quan đến thống kê; Các phương pháp phân tích và kết quả đơn giản nhất của thống kê thực hành
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Xác suất thống kê / Đào Hữu Hồ

H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
258tr. ; 20,5cm. 20,5cm.

Trình bày cơ sở lí thuyết xác suất. Các bài toán ước lượng tham số, bài toán kiểm định giả thiết, bài toán tương quan và hồi quy
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)