Dòng Nội dung
1
Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng giải bài toán phân luồng giao thông : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Phạm Đức Hạnh ; PGS.TS. Đoàn Văn Ban (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
86tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Trình bày một số kết quả nghiên cứu về thuật toán tối ưu đàn kiến ACO, các phiên bản của thuật toán ACO và ứng dụng thuật toán ACO vào bài toán phân luồng giao thông.