Dòng Nội dung
1
Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
65tr. : minh họa ; 29cm 29cm

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số