Dòng Nội dung
1
Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ...

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
555tr. : Hình, bảng ; 24cm 24cm

Các khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)