Dòng Nội dung
1
Academic writing : From paragraph to essay / Dorothy E. Zemach, Lisa A. Rumisek

London : Macmillan Education, 2005
131p. : ill ; 28cm 28cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Skillful Listening & Speaking. Student's Book Pack / 1st : Lida Baker ; Steven Gershon ; Dorothy E. Zemach

London : Macmillan Publishers Limited, 2016
109p. ; 28cm. 28cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Skillful Listening & Speaking. Teacher's Book Premium Pack / 1st : Pete Sharma ; Dorothy E. Zemach

London : Spinger Nature Limited, 2016
104p. ; 28cm. + 28cm. +


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Skillful Listening & Speaking. Student's Book Pack / 2nd : David Bohlke ; Robyn Brinks Lockwood ; Dorothy E. Zemach

London : Macmillan Publishers Limited, 2016
109p. ; 28cm. 28cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Skillful Listening & Speaking. Teacher's Book Premium Pack / 2nd : Emma Pathare ; Gary Pathare ; Dorothy E. Zemach

London : Spinger Nature Limited, 2016
104p. ; 28cm. + 28cm. +


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)