Dòng Nội dung
1
Phát triển phong trào thể dục thể thảo trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng Lợi

H. : Nxb. Thể thao và du lịch, 2018
258tr. ; 19cm 19cm

Một số vấn đề chung về công tác thể dục thể thao như quan điểm, đường lối phát triển, các quy định pháp luật, hệ thống tổ chức và quản lý và chính sách phát triển. Trình bày thực trạng tổ chức, quản lý và kiểm tra, đánh giá hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở. Giới thiệu một số văn bản của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao đặc biệt là phát triển thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội và dịch vụ thể dục thể thao / Vũ Trọng Lợi

H. : Thể dục thể thao, 2015
180tr. ; 19cm 19cm

Nêu một số vấn đề quản lí nhà nước đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ về thể dục thể thao
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi

H. : Thể thao và Du lịch, 2020
336tr. : ảnh màu ; 21cm 21cm

Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)