Dòng Nội dung
1
2
Cái phi lí trong tiểu thuyết "Hoang mạc Tacta" của Dino Buzzati : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Trần Thị Thu Hà; ThS.Phùng Gia Thế (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
65tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cảm quan lịch sử trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Ngọc Linh ; PGS.TS. Phùng Gia Thế (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2017
47tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu những nét chính về tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Xuân Khánh, làm rõ được cảm quan lịch sử của tác giả thông qua góc độ văn hóa và con người thời đại; những độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật lịch sử của tác giả
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
Chè Thái - Vị thế văn hoá và tiềm năng kinh tế : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành : Việt Nam học / Chu Thị Thanh Bình ; Phùng Gia Thế (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2010
68tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Con người và thiên nhiên trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dưới góc nhìn phê bình sinh thái : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Lê Thị Thu Bồn ; Phùng Gia Thế (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
105tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)