Dòng Nội dung
1
Bộ câu hỏi thi các môn khoa học Mác - Lênin: Phần Triết học

H.: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II Xb, 2006
81Tr.; 30cm. 30cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chủ nghĩa xã hội khoa học : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991-1992

H. : Giáo dục, 1996
150tr. ; 21cm 21cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin

H. : Chính trị Quốc gia, 2009
490tr. ; 21cm. 21cm.

Trình bày thế giới quan và phương pháp luận triết học của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
559tr. ; 21cm 21cm

Khái luận về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và triết học Mác - Lênin trong thời đại ngày nay
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Giáo trình Triết học Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Phạm Văn Đức b.s.,…

H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
495tr. ; 21cm 21cm

Giới thiệu nội dung về triết học và triết học Mác - Lênin, về chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử kèm câu hỏi ôn tập cuối mỗi chương
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:17) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)