Dòng Nội dung
1
<70=Bảy mươi> câu hỏi và gợi ý trả lời môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Đức Chiến (Chủ biên), Đỗ Quang Ân

H. : Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2000
313 tr. ; 21 cm 21 cm

Dưới hình thức câu hỏi - trả lời, trình bày có hệ thống những vấn đề cơ bản, quan trọng của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với chương trình giảng trong các trường đại học và cao đẳng
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương / Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa, Nguyễn Thị Mùi,..

H. : Nxb.Đại học SP, 2005
222tr. ; 21cm 21cm

Bộ câu hỏi cho phép đánh giá nhận thức ở cấp độ nào trong việc học tập, nghiên cứu bộ môn Tâm lí học đại cương; Bao gồm các khía cạnh: những vấn đề chung của tâm lý học, nhận thức và sự học, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội,..
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bộ câu hỏi thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần Chủ nghĩa Xã hội khoa học

H.: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II, 2006
25Tr.; 30cm. 30cm.


Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bộ câu hỏi thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

H.: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II Xb, 2006
34Tr.; 30cm. 30cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bộ câu hỏi thi các môn khoa học Mác - Lênin, tư Tưởng Hồ Chí Minh: Phần Tư tưởng Hồ Chí MInh

H.: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II Xb, 2006
52Tr.; 30cm 30cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)