Dòng Nội dung
1
Phát triển năng lực thực nghiệm Hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm Oxi" Hóa học 10 nâng cao : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Phan Thị Liên ; Đỗ Thị Quỳnh Mai (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
116tr. ; 29cm + 29cm +

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực: phương pháp sử dụng thí nghiệm, phương pháp dạy học theo góc và phương pháp dạy học theo hợp đồng nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học chương "Nhóm oxi" Hóa học 10 nâng cao
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đức Thị Lan ; Nguyễn Thi Sửu (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2018
94tr. ; 29cm + 29cm +

Nghiên cứu sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh - Hóa học 10 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
3