Dòng Nội dung
1
Lịch sử các học thuyết chính trị / Nguyễn Đăng Dung,...

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
513tr. ; 24cm 24cm

Trình bày lịch sử các học thuyết chính trị của các nước thời cổ đại: Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã; Tây Âu trung cổ; các nước thời cận đại: Anh, Pháp, Đức, Mỹ; tư tưởng chính trị Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
<100=Một trăm> truyện cực ngắn thế giới

H. : Hội Nhà văn, 2003
405tr. ; 14cm. 14cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
<100=Một trăm> truyện tình thế giới. Tập 1 / R. Sylverberg, S. Katali, F. S. Hosé,...; Vũ Đình Bình, Hà Huy Anh (dịch)

H. : Hội Nhà văn, 2000
672tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
<100=Một trăm> truyện tình thế giới. Tập 2 / L. Kamondi, W. Faulkner, D.Buzzati,...; Phạm Sông Hồng, Văn Tâm,...(dịch)

H. : Hội Nhà văn, 2000
771tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
<100=Một trăm> truyện tình thế giới. Tập 3 / A. Moravia, E. Petiska, M. Benedti,...; Hoàng Hải, Phạm Sông Hồng,...(dịch)

H. : Hội Nhà văn, 2000
577tr. ; 19cm 19cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)