Dòng Nội dung
1
Công nghệ 6 : kinh tế gia đình, sách giáo viên / Nguyễn Minh Đường (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Hạnh (chủ biên), Triệu Thị Chơi, Vũ Thuỳ Dương

H. : Giáo dục, 2002
156tr. ; 24cm 24cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Skills for life / Sue Couch, Ginny Felstehausen, Patsy Hallman

Minneapolis/St. Paul : West Pub. Co., 1997
xxxii, 576 p. : col. ill. ; 27cm 27cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Skills for life / Sue Couch, Ginny Felstehausen, Patsy Hallman

New York : Glencoe/McGraw-Hill, 2000
xxxii, 606 p. : col. ill. ; 27cm 27cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)